“Türkiye Günlüğü”

 

 

Sevgili okuyucular, Pazar yazılarımdaki beklentilerinize mümkün mertebe uymaya çalışarak, arada sırada “Kitâbiyat” başlığı altında, değerli bulduğum yeni yayınları sizlere tanıtmaya çalışıyorum.

Bu defa bir değişiklik yaparak,”Kitâbiyat” tâbirini dahi kendisinden aldığım Dr. Mustafa Çalık’ı ve “Türkiye Günlüğü” dergisini anlatacağım. Türkiye Günlüğü, sıradan bir periyodik ya da yüzlercesine rastladığımız herhangi bir dergi değildir. Hiç mübalağa etmeden söyleyebilirim ki, son 16 yıllık dönemin en önemli “fikir imalâthanesi”dir. Bu satırların yazarının 8 sene yayınladığı “Yeni Türkiye” dergisinin bânîsi olduğunu düşünürseniz, bu tesbitin ne derece mühim bir kabullenme olduğunu anlarsınız.

X X X

            Türkiye Günlüğü, Türk Dünyası’ndaki ilk fikir hareketi olan “ceditçilik” mektebinin 20. asrın son çeyreğindeki temsilcisidir. Sayfalarını her türlü akademik görüşe açmış bulunan Türkiye Günlüğü, son dönemde Türkiye’deki düşünce birikiminin mebdei ve mecrâsı olmuştur. Siyaset ilmi, siyaset sosyolojisi, sosyal tarih ve kültür tartışmaları, Türkiye Günlüğü ile gündeme taşınmış ve Türkiye Günlüğü’nün çizdiği yoldan gerçek aydınlara ulaşmıştır. Dergi, meydana getirdiği fikir arenasında, Türkiye’nin millî menfaatlerine ağırlık veren fevkalâde bir “millî çizgi” oluşturmuştur.

X X X

Türkiye Günlüğü, bir okul (ekol), bir mekteptir. Musa Carullah’ın akislerini Mustafa Çalık’ta görebilir; Yusuf Akçura’nın “Üç Tarz-ı Siyaset”inin yeni versiyonlarını Türkiye Günlüğü’nün sayfalarında bulabilirsiniz. Bu mektepte, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, Prof. Dr. Yavuz Sabuncu gibi ilim adamları ve daha nicesi, yüzlerce genç fikir âşığını rahle-i tedrislerinden geçirmişlerdir.

Hakemli bir yayın organı olan Türkiye Günlüğü’nün Yazı Kurulu; Ahmet Turan Alkan, Nabi Avcı, Beşir Avyazoğlu, Vedat Bilgin, Naci Bostancı, Erol Göka, Mehmet Öz, Mehmet Özden, Ahmet Nezihi Turan ve Mustafa Çalık’tan teşekkül ediyor. Danışma Kurulu’nda ise, Gündüz Aktan, Şerif Aktaş, Durmuş Hocaoğlu, Mustafa İsen, Ahmet Yaşar Ocak, İlber Ortaylı, Korkut Tuna ve Nur Vergin bulunuyor Türkiye’nin yetiştirdiği bu mütefekkir kadrosu, Türkiye Günlüğü’nün de yüz akı olmuştur....

X X X

            Biraz da, Musa Carullah ile Yusuf Akçura’nın fikrî torunu ve Türkiye Günlüğü’nün babası Dr. Mustafa Çalık’tan söz edeyim.

            1980’de, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı’yım ve Devlet Plânlama Teşkilâtı (DPT) Genel Sekreterliği’ne vekâlet ediyorum. Daha doğrusu, rahmetli Özal Başbakanlık Müsteşarı ve DPT Müsteşar Vekili iken, onun bütün görevlerinin daimî vekiliyim. O dönemde DPT’ye 80 tane yeni uzman yardımcısı almıştık. Daha sonra bunların arasından bakanlar, milletvekilleri, müsteşarlar, müsteşar yardımcıları, genel müdürler, profesörler, doçentler, doktorlar yetişti. Bunlar çok kıymetli bir nesil olarak Türkiye’ye hizmet ettiler; hâlen de ediyorlar.

            Yazılı imtihanı kazananları, bizzat başkanlık ettiğim bir kurul ile sözlü imtihana tâbi tuttuk. Mustafa Çalık, bu sınavı birincilikle kazanmıştı. Onu, siması, Türkçeyi kullanma tarzı, vekarı ve bilhassa fikrî muhtevasıyla merhum üstâd Necip Fâzıl’a benzetmiştim. Bu teşbihimden çok memnun oldu ve istifini bozmadan her zamanki kendinden emin tavrıyla konuşmasına devam etti.

            Geçen gün bir TV kanalında, Ermeni iftiraları konusundaki söylediklerini yaşlı gözlerle dinlerken, “Allah senden razı olsun Mustafa, bu milletin yedirdiği ekmek sana helâl olsun!” dedim.

 

X X X

            Dr. Mustafa Çalık, “Cedit”i ve “Türkiye Günlüğü”nü 1989’da kurdu; derginin ilk sayısını 1 Nisan 1989 tarihinde yayınladı. Son 80. sayısı, “Millî kimlik, milliyet, milliyetçilik -sınırlar zorlanırken-”  başlığı altında çıktı. Bu sayıda değerli bilim adamları ve uzmanların, ulusal kimlik, çok kültürlülük, AB kimliği, milliyetçilik, etnisite ve azınlık hakları konusunda birbirinden kıymetli yazıları bulunuyor. Bir önceki 79. sayının başlığı ise, “AB’nin 17 Aralık Kararı: ‘Kapıyı açıyoruz ama iğneli fıçıdan geçeceksin!’” başlığını taşıyordu. Mustafa Çalık’ın, bu sayıdaki, “Bizler ki, ‘Aziz-i Vakt İdik’ acep kimler ‘zelîl kıldı bizi?’” isimli yazısını, “AB bombardımanı” altındaki Türkiye’nin figânı olarak çok beğeneceksiniz.

            Ben, düşünmesini bilen herkese “Türkiye Günlüğü”nü tavsiye ediyorum. En iyisi, bütün sayıları ihtiva eden külliyatı edinmek. İrtibat temini için telefon numarası: 0312.426 66 16; adresi: Tunus Caddesi 53/3 Kavaklıdere-Ankara; e-posta: turkiyegunlugu@superonline.com.

            Mustafa Çalık’ın, bu tarihî misyonu üstlenirken en büyük sıkıntısı hep finansman olmuştur. Onun reklâm alabilmek için nasıl koşuşturduğunu düşününce, aynı müşkilâta yıllarca katlanmış birisi olarak kahroluyorum. Tarihine ve milletine iftira eden sözde aydınların kitapları yüzbinlerle satılırken, Türkiye Günlüğü’nün malî meselelerle uğraşmak zorunda kalması, hakikî Türk aydınlarının yüz karasıdır.

X X X

            Bir gün yolunuz düşer de Türkiye Günlüğü’ne uğrarsanız, Çalık’ın “düşünce dergâhı”nda çayınızı yudumlayarak bu milletin tahassürünü yaşayabilirsiniz. Belki de, Mustafa’nın kendi elceğiziyle pişirdiği enfes “Buhara pilâvı”ndan tadabilir veya duygulanarak çaldığı “tanburasını” dinleyebilirsiniz.

Orada, Boğaziçi çevresinin züppeliğini ve ihanetini değil, Anadolu Türkmeni’nin bilgeliğini ve vatanseverliğini bulursunuz.

            Sen çok yaşa Mustafa Çalık, “Türkiye Günlüğü”nün meş’alesi de aydınlatmaya hep devam etsin.

 
 
ANA SAYFA YAZILAR GENEL LİSTESİ 2005 YILI YAZI LİSTESİ