İdarî Reformda Önemli Adımlar

 

 

            İdarî Reform konusunda uzun bir sessizlik döneminden sonra iki önemli adım atıldı: SSK Hastaneleri Sağlık Bakanlığı’na devrediliyor ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü lağvedilerek, hizmet İl Özel İdareleri’ne veriliyor.

X X X

            Türkiye’de, eğitim, sağlık, inşaat gibi hizmetlerde, devletin çeşitli birimleri, hep kendilerine bağlı ayrı teşkilâtlanma eğilimi içinde olmuşlardır. İnşaat hizmetlerinin Bayındırlık Bakanlığı’nda toplanabilmesi için uzun yıllar ve zorlu bir mücadele gerekmiştir. Hâlen dahi bir çok devlet kuruluşunda ayrı inşaat daireleri görürsünüz. Gene eğitim hizmetlerinin Millî Eğitim Bakanlığı’nda toplanabilmesi, Tevhîdi Tedrîsat Kanunu’nun âmir hükmüne rağmen hiç de kolay olmamıştır.

            Sağlık hizmetlerinde de aynı dağınıklık günümüze kadar devam etmiştir. Her kamu kuruluşu, bünyesinde sağlık birimleri kurmuş; bu birimler zamanla kanser hücreleri gibi metastaz yaparak dispanserlere, polikliniklere, hattâ bazı durumlarda hastanelere dönüşmüştür. Meselâ; hâlâ bu reformun dışında tutulan TBMM’nin, koskoca bir poliklinik hâline gelmiş sağlık biriminin muhafazasına ne lüzum vardır? Daha dün denebilecek yakın bir zamana kadar TCDD’nin bile ayrı hastanesi vardı.

X X X

            Lâkin bütün bu yanlış uygulamaların içinde en kötüsü, tam 148 adet hastanenin SSK’ya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak bulunmasıydı. Çalışma Bakanlığı ve SSK Genel Müdürlüğü, kendi aslî hizmetlerini bir tarafa bırakarak, sanki ikinci bir Sağlık Bakanlığı gibi hastanecilik oynamaya mecbur bırakılmışlardı. SSK hastanelerinde poliklinik ve tedavi hizmetleri aksıyor; sigortalı işçiler ödedikleri primlerin karşılığını alamıyorlardı.

            Bu kangrenleşmiş meseleyi çözmeye çalışan Hükûmeti tebrik ediyorum. İşçi ve işveren sendikalarının haksız tepkilerine aldırmadan, bu konudaki reform adımı tamamlanmalıdır. Burada önemli olan, sigortalıya sağlık hizmetinin daha iyi şekilde verilmesidir. Yoksa, sigortalının talep ettiği sağlık hizmetinin, hangi bakanlığa bağlı sağlık kurumu tarafından verileceği sigortalıyı ilgilendirmez.

            SSK hastanelerinin, çalışanların ödediği primlerle yapılmış olması meselesi, iki bakanlık ile Maliye Bakanlığı arasında rahatlıkla halledilebilecektir.

X X X

            Köy hizmetlerinin il özel idarelerine devri ise, başlıbaşına bir reform mahiyetindedir. Bir zamanlar bölge müdürlüklerinin yeri bile büyük mesele teşkil eden ve yerinden oynatılamayan meşhur Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ortadan kaldırılabilmesi, Türkiye’de merkeziyetçiliğin temelinden sarsılması demektir. Daha da önemlisi, Anadolu’nun ücra yerindeki bir köyün yol, su gibi hizmetlerinin, artık Ankara’dan, politik müdahalelerle görülmemesi demektir.

            Diğer taraftan, köy hizmetlerinin il özel idarelerine verilmesi, mahallî demokrasinin gerçekleşmesi ve ihtiyaçların yerinde tesbiti bakımından da çok önemlidir. İl genel meclislerinin halk tarafından seçilmiş üyeleri, Vali’nin başkanlığında toplanarak ihtiyaçları tesbit edecekler ve köy hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlayacaklardır. Artık, köy muhtarlarının Ankara’ya gelmelerine, TBMM koridorlarında, bakanlık ve genel müdürlüklerin özel kalem odalarında sürünmelerine lüzum kalmayacaktır.

X X X

Şimdi öncelikle yapılması gereken bir reforma daha işaret etmek istiyoruz: Sosyal güvenlik kuruluşlarının tek çatı altında birleştirilmesi: 40 senedir beş yıllık plânlarda ve yıllık programlarda yazılıp çizilen bu hedefin artık gerçekleştirilmesi lâzımdır. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, daha fazla vakit kaybedilmeden, Maliye Bakanlığı’ndan alınıp Çalışma ve  Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlanmalıdır. Ayrıca, “tek çatı”nın gerektirdiği reformlar yapılmalıdır.

X X X

            AK Parti İktidarı, hiç aksatmadan ve yavaşlatmadan reform programlarını hazırlamalı ve yürürlüğe koymaya devam etmelidir.

            Özellikle “Yargı Reformu” ve “Anayasa Reformu” aslâ unutulmamalıdır.

 
 
ANA SAYFA YAZILAR GENEL LİSTESİ 2004 YILI YAZI LİSTESİ